member logon   about the Circus   search for recipes   print this recipe   mimi's cyber kitchen
free registration   member pages   what's new   email this recipe   discussion boards

Bəstəkar Kamal Rstəm oğlu Əhmədli

Məqsədim yaradıcılığımı təbliğ etmək və qarşı tərəflə əlaqə yaratmaqdan ibarətdir.

Kamal Rustəm oqlu Əhmədli 1948-c ildə Naxcivan səhərində anadan olmusdur.Tar ixtisasi uzrə ibtidai musiqi təhsilini Naxcivan səhər usaq musiqi məktəbində,orta musiqi təhsilini isə Baki səhərində A.Zeynalli adina Musiqi Texnikumunda almisdir.Texnikumda oxuduğu illerdə polifoniya,harmoniya,analiz və s.musiqi elmlərinə yiyələnmiş,dnya musiqisi ilə tanış olmuşdur.Muğam sənətinin sirlərini muğam bilicisi,ustad Əhməd Bakıxanovdan yrənmişdir.Məhz bu illərdə Kamal Rstəm oğlunda bəstəkarlıq sənətinə maraq yaranmışdır.Piano n yazdığı kiik pyes və preldlər onun ilk yaradıcılıq məhsuludur.1973-c ildə A.Zeynallı adına musiqi texnikumunun xalq alğı ş`bəsinin tar sinifini bitirmiş,işləmək n təyinatını Ordubad musiqi məktəbinə almışdır.K.Rstəm oğlu musiqi məktəbində Xalq alğı Alətləri Orkestri təşkil etmişdir. Ordubadda ilk Xalq alğı Alətleri Orkestri sayılan bu kollektivin konsertleri dəfələrlə Naxıvan televiziyası ile gsterilmiş,bir ox konsert salonlarında nmunəvi ıxışları olmuşdur.Məhz bu illərdə onun bəstəkarlığa olan marağı dahada artmış,orkestr n bir sıra işləmələr və mahnılar yazmışdır.İki il Ordubadda,bir il Naxıvan musiqi məktəbində işlədikdən sonra 1976-cı ildə .Hacıbəyov adına Azərbaycan Dvlət Konservatoriyasının xalq alğı alətləri ş`bəsinə daxil olur.Lakin bəstəkarlığa olan həvəsi onu 3 il sonra yenidən konservatoriyanin bəstəkarliq ş`bəsinə imtahan verərək bəstəkarlıq ixtisası zrə təhsilini davam etdirməyə svq etmişdir.Respublikamızın grkəmli bəstəkarı,professor Xəyyam Mirzəzadənin sinifində bəstəkarlıq sənətinin sirlərini mənimsəyir,eyni zamanda dnya musiqi korifeylərinin klassik və masir səpkili əsərlərini yrənərək,znn fərdi yaradıcılıq slubunu məyyən etmişdir.Musiqin bir ox yanrlarsnda əsərlər yazan Kamal Rstəm oğlu z dəstixəttini pxtələşdirməyə nail olmuşdur.Təhsil illərində yazdığı fortetepiano n "Preld və fuqalar", "Variyasiyalar", tar n "Sonata", simli alətlər ansamblı n "Kvartet" və s. əsərlər onun professional yaradıcılığının ilk dvrn təşkil edir. Konservatoriyada keirilən konsertlərdə onun bir sıra əsərlərinin ifası musiqisevərlərin rəğbətini qazanmışdır. Diplom işi kimi Byk simfonik orkestr n yazdığı "Cavid" simfonik poeması təhsil illərinin ən mkəmməl və uğuru əsəri hesab edilə bilər. Bəstəkar bu əsərdə orkestrin tembr xsusiyyətlərindən, imkanlarından bacarıqlı istifadə edərək polifonik səpkili əsas mvzunun mxtəlif kolorit və ritmik dəyişikliyə uğrayan inkişafı vasitəsilə nakam şairimiz Hseyn Cavidin keşməkeşli, ağır taleyini gstərməyə alışır. Məllif xalq musiqisinin elementlərindən, muğam intonasiyalarından istifadə edərək əsərin simfonik dilini zənginləşdirmiş, milli koloritlə avropa musiqi koloritinin sintezini yaratmışdır. Təsadfi deyil ki, bu poema 1988-ci ildə Ukrayna Respublikasının Xalq artisti Aleksey Fedoseyevi Qulyaniskinin idarəsilə Krım Dvlət Filarmoniyasının simfonik orkestri tərəfindən ifa edilmiş və orkestrin repertuarına salınmışdır. Əsərin uğurlu ifası və znəməxsus maraqlı bəstəkar manerası haqqında "Sovetskiy Krım" qəzetində musiqişnas Sokolik msbət resenziya yazmaqla bərabər məllifi byk istedada malik musiqii adlandırmışdır. 1985-ci ildə Azərbaycan Dvlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq zrə təhsilini başa vurduqdan sonra K.Əhmədli Naxıvan şəhərinə gəlmiş, burada yeni yaranmış Dvlət Filarmoniyasının Xalq alğı Alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Bu illərdən başlayaraq o, yaradıcılığını Xalq alğı alətləri orkestri ilə bağlamış, orkestr n mxtəlif səpkili əsərlər yazmış, transkripsiyalar və işləmələr etmişdir. Kamal Əhmədli mahnı yaradıcılığında əsasən naxıvanlı şairlərin szlərinə mraciət etmişdir. M.Nəsirlinin szlərinə "Qızlar bulağı", H.Valehin szlərinə "Qoşa inar", "Yaqub Şirinoğlunun szlərinə "Salarıma qar da yağdı", "Gzlərinə baxan zaman", E.Maqsudovun szlərinə "Zəfər marşı", "Anacan", Rvşən Əhmədin szlərinə "Bənvşə" digər şairlərin szlərinə "Unutdun məni", Kaman səsi", "Bu yolu sedim", "Kemə" və s. mahnılar yazmışdır. "Azadlıq trks", Sevdam" mahnılarının szləri isə bəstəkarın znə məxsusdur. Xalq alğı alətləri orkestrinə dərindən bələd olan Kamal Əhmədli bir sıra orkestr əsərləri yazmışdır. "Cəngi", "Sita", "Naxıvan eskizləri", "Rekviyem" kimi əsərləri z orijinallığı ilə fərqlənir. Azərbaycanın azadlığı uğrnda həlak olmuş şəhidlərə həsr olunmuş "Rekviyem" əsəri xalq alğı alətləri orkestrinin janr xsusiyyətlərini aşaraq simfonikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Təsadfi deyil ki, bu əsər dəfələrlə "Şəhidlər" simfoniyası adı altında səsləndirilərək Naxıvan televiziyası ilə gstərilmişdir. 1985-ci ildən 1997-ci ilədək Naxıvan Dvlət Filarmoniyasının Xalq alğı alətləri orkestrinin yaranmasında və formalaşmasında byk zəhməti olan Kamal Əhmədlinin idarəsilə bu orkestr Bakı, Sumqayıt şəhərlərində dəfələrlə mvəffəqiyyətli konsertlər vermişdir. Bəstəkarın yaradıcılığı xalq alğı alətləri orkestri n yazdığı əsərlərlə məhdudlaşmır. O, bir sıra vokal, instrumental və simfonik əsərlərə mraciət etmiş, qarışıq xor n "Fuqa", aşıq mahnıları mvzusu əsasında "Kapellalar", byk simfonik orkestr və fortepiano n "Konsert", kamera orkestri n "Simfoniya" və s.əsərlər yazmışdır. Bəstəkarın kamera orkestri n yazdığı 3 hissəli "Simfoniya" Trkiyənin istedadlı dirijoru Saim Akcılın rəhbərlik etdiyi İstanbul-Borusan Oda Orkestri tərəfindən səslənmiş və orkestrin daimi repertuarına salınmışdır. Kemiş SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının zv olan Kamal Əhmədli hal-hazırda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Naxıvan MR Təşkilatının məsul katibi olmaqla yanaşı, Naxıvan Dvlət Universitetində pedoqoji fəaliyyətini də davam etdirir.Musiqi ictimaiyyəti yaradıcılığının kamil dvrn yaşayan bəstəkar Kamal Əhmədlidən oxlu yeni və maraqlı əsərlər gzləyir.

Recipe Categories:
CategoryLast Updated
APPETIZERS (1 )Mon 10/Oct/2005 04:46:10
Gencpianocu (1 )Mon 10/Oct/2005 05:05:47
UlvuEhmedov (1 )Mon 10/Oct/2005 05:03:07
kamal2 (1 )Mon 10/Oct/2005 04:03:08
Browse ALL Recipes
Total Number of Recipes4

Other Places to go:

Bəstəkarlar
Azəri musiqisi
Musiqi jurnalı

Please Sign My Guest Book


Kamal Rstəm oğlu Əhmədli

This page was generated by ezhomepg.pl found at manny juan's script page


 

 

 


previous page | recipe circus home page | member pages
mimi's cyber kitchen |
        

You are visitor number